مدیر عامل

نام: سید عادل

نام خانوادگی:حسینی

تلفن تماس:  ۰۹۱۳۵۲۷۶۱۶۸

ایمیل:  adel.hoseyni3@gmail.com