معاونت فنی

نام:مهندس افشار

نام خانوادگی: حسینی

تلفن:۰۹۱۴۴۴۵۴۷۷۲

ایمیل:AfsharHosyni@yahoo.com