بازدیدها

بازدید مهندس پیمان آرامون معاونت عمرانی استاندار از پروژه تله کابین ارومیه

آ