فعالیتها

حضور در اولین جشنواره ملی گردشگری کشور و پنجمین نمایشگاه صنایع دستی کشور